Home > Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Tramwaj Fordon: przetarg na budowę linii PDF Drukuj

supertrain_08Spółka Tramwaj Fordon ogłosiła długo oczekiwany przetarg na budowę nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy. Wykonawca dostanie dwa lata na zrealizowanie inwestycji wartej prawie pół miliarda złotych.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj

alt

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie Analizy instytucjonalnej, Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pt. „System Bilet Metropolitalny BiT - City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

Więcej…
 
zapytanie ofertowe PDF Drukuj

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwraca się
z zapytaniem ofertowym na

świadczenie usług w ramach Projektu INTER-Regio-Rail - Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego” w okresie od 1 maja 2012 do 15 marca 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności lokalnego transportu szynowego, wzrost ilości przewozów pasażerskich oraz ilości osób korzystających z dworców oraz zachowanie i rozbudowa regionalnej infrastruktury kolejowej.

Zamawiający – Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach Projektu INTER-Regio-Rail - Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego” w okresie od 1 maja 2012 do 15 marca 2013.

Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę powinien obejmować następujące działania:

1)    Opracowywanie miesięcznych sprawozdań z postępu realizacji prac nad projektem IRR;
2)    Przygotowywanie raportów rzeczowych z realizacji projektu IRR,
3)    Organizacja prac dot. zlecania przez Województwo opracowań z zakresu diagnozy stanu dworców kolejowych w regionie;
4)    Koordynacja i współpraca z wykonawcą „Analizy stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
5)    Nawiązywanie kontaktów (w tym angażowanie) kluczowych partnerów w regionie w celu realizacji zadań projektu IRR;
6)    Prezentacja rezultatów projektu IRR podczas spotkań z grupą docelową;
7)    Działania służące budowaniu partnerstwa dla realizacji celów projektu;
8)    Bieżące prowadzenie korespondencji w języku angielskim z liderem Projektu i partnerami międzynarodowymi;
9)    Przygotowywanie zapytań ofertowych i dotyczących zadań realizowanych w ramach Projektu;
10)    Udział w spotkaniach zagranicznych z partnerami międzynarodowymi i liderem Projektu;
11)    Przygotowywanie dokumentacji przetargowych dotyczących zadań realizowanych w ramach Projektu;
12)    Koordynacja zadania pn. „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i funkcjonalnej przebudowy i rewitalizacji modelowego dworca kolejowego i autobusowego wraz z placem dworcowym”;
13)    Aktualizacja krajowych i lokalnych list kontaktowych.

II.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Wartość punktowa wagi w %
1. Cena brutto 100

III.    Terminy świadczenia usług – 1 maja 2012 – 15 marca 2013r.  

IV.    Sposób przygotowania oferty.
Ofertę zależy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej,  w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – INTER-Regio-Rail”.

V.      Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 do Departamentu Transportu Publicznego, Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń lub pocztą pod wskazany adres lub na adres elektroniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku ofert przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku konieczności wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zapytaniem, prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi sprawę:
Pani Agnieszka Gołębiowska, tel. 602-132-184

 
Zamówienie - rezultaty Studium Wykonalności PDF Drukuj

Toruń, dnia 01 lutego 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi, których wartość szacunkowa nie przekracza 14000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. Nr 113 poz. 759 z póź.zm.) dotyczące wykonania Rezultatów Studium Wykonalności dla Projektu pn. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” oraz wniosku o dofinansowanie Projektu.

Zamawiający – Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Rezultatów studium wykonalności oraz wniosku
o dofinansowanie Projektu pn. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego wykonalność była przedmiotem analizy w opracowaniu pn. „Studium Wykonalności dla Podprojektu II pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” – zawierającym zadanie dotyczące zakupu taboru kolejowego dedykowanego połączeniom Bydgoszcz – Toruń, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

    1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

    2. Przedmiot zamówienia powinien być sporządzony zgodnie z założeniami przyjętymi przez Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013
     z uwzględnieniem zapisów Niebieskiej Księgi Sektor Kolejowy Infrastruktura i Tabor opracowanych przez Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS), wg wzorów i wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych, tj. Instytucji Wdrażającej programy i projekty rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013.

    3. W przypadku ewentualnych uwag zgłaszanych przez Instytucję Wdrażającą Projekt oraz przez Zamawiającego, a także w momencie nowelizacji obowiązujących wytycznych programowych, do czasu uzyskania dofinansowania, Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego wprowadzenia korekty treści sporządzonych dokumentów.

    4. Wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca oferty.

 

  1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez oferenta oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Cena jest podstawowym kryterium oceny ofert.

 

  1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić elektronicznie w języku polskim. Cena ofertowa zamówienia powinna być wykazana oddzielnie dla Rezultatów Studium Wykonalności (RSW) oraz Wniosku o Dofinansowanie projektu (WoD). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 9 lutego 2012 r. do godz. 14.00 do Departamentu Transportu Publicznego, Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, , 87-100 Toruń, pocztą elektroniczną pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W przypadku konieczności wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zapytaniem, prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę:

Pan Piotr Łacwik, tel. 668 51 66 36

 

 

Załącznik:

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Rezultaty Studium Wykonalności

oraz Wniosek o Dofinansowanie dla Projektu pn.

Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”


1.Kontekst zamówienia

Okres finansowania 2007-2013 w Polsce związany jest z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którym powiązano największe w historii UE środki skierowane na działania rozwojowe. W ramach tego programu znaczną część zadań realizuje się w systemie projektów indywidualnych.

Projekt pn. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” jest przewidziany do realizacji w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

 

2.Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie Rezultatów studium wykonalności oraz wniosku
o dofinansowanie Projektu pn. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego wykonalność była przedmiotem analizy w opracowaniu pn. „Studium Wykonalności dla Podprojektu II pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” – zawierającym zadanie dotyczące zakupu taboru kolejowego dedykowanego połączeniom Bydgoszcz – Toruń.

3.Beneficjent

 1. Beneficjentem Podprojektu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2,

 2. Specyfika projektu wymaga prowadzenia stałej i ścisłej współpracy pomiędzy beneficjentem tj. Urzędem Marszałkowskim Woj. Kuj-Pom – poprzez Pełnomocnika Zarządu ds. koordynacji projektu BiT-City.

4. Zakres zamówienia

 1. Rezultaty Studium Wykonalności powinno zostać wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Niebieskiej Księdze dla sektora transportu publicznego opracowanej przez JASPERS oraz z uwzględnieniem zapisów Niebieskiej Księgi Sektor Kolejowy Infrastruktura i tabor opracowanej przez JASPERS (wersje aktualne na dzień zakończenia realizacji zadania).

 2. Wykonawca opracuje „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla dużego projektu”, które stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu . Instrukcja przygotowania dokumentu jest dostępna na stronie www.cupt.gov.pl - załącznik wniosku o dofinansowanie - transport publiczny.

 3. Wykonawca opracuje „Wniosek o dofinansowanie Projektu”, którego wzór i instrukcja wypełniania dostępna jest na stronie www.cupt.gov.pl.

 4. Analizę należy przeprowadzić przy założeniu zakupu 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w oparciu o planowaną ofertę przewozową jak i wywiady z przewoźnikami na temat rodzaju, wieku i stanu technicznym taboru obecnie eksploatowanego w ramach przewozów BiT-City. Analiza powinna uwzględniać założenie, że nowy tabor zostanie zakupiony i włączony do eksploatacji wraz z możliwością serwisowania pojazdów przez producenta przez okres do 5 lat (analiza wariantowa).

 5. Zakres analiz powinien obejmować:

 1. analizy mogą wykorzystywać dane oraz badania wykazane w Zintegrowanym Programie Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ,

 2. określenie obiegów składów pociągów z uwzględnieniem rozpatrywanych w Studium relacji przewozowych dla poszczególnych wariantów oraz czasów przejazdów według przeprowadzonych obliczeń trakcyjnych, przy założeniu wprowadzenia zakupionych pojazdów do eksploatacji na odcinku Toruń Wschodni – Bydgoszcz – Błonie lub Trzciniec (stacja zwrotna),

 3. przegląd dostępnego obecnie taboru kolejowego dla obsługi regionalnej i metropolitalnej, wiodących producentów z ich charakterystyką techniczną i oceną jakościową; należy uwzględnić tabor przyszłościowy oraz ewentualny postęp techniczny w budowie taboru kolejowego,

 4. określenie wymagań dla zaplecza technicznego dla obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych przy uwzględnieniu różnych wariantów współpracy przewoźnika kolejowego z producentem taboru objętego serwisem,

 5. przegląd lokalizacji obecnie eksploatowanego zaplecza technicznego dla taboru kolejowego na obszarze ciążenia projektowanej linii Kolei Metropolitalnej oraz przegląd ewentualnych nowych lokalizacji,

 6. wariantową wycenę kosztów zakupu nowego taboru wraz z jego serwisowaniem lub bez serwisowania przez producenta taboru,

 7. ocena kosztów zakupu nowego taboru w aspekcie możliwości odliczenia przez beneficjenta podatku VAT i związanych z tym zagrożeń wynikających z potrzeby wydzierżawienia taboru,

 8. analiza Wykonawcy powinna być rozpatrywana w wariantach zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,

 9. rozważane warianty należy przeanalizować pod kątem obsługi odcinka Toruń Wschodni – Bydgoszcz – Błonie lub Trzciniec (stacja zwrotna) z uwzględnieniem następujących parametrów techniczno-eksploatacyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przyjmując je jako minimalne:

 • prędkość - 120 km/h;

 • przyspieszenie – 1m/s2;

 • liczba miejsc siedzących – 200;

 • całkowita pojemność składu – 450.

 

 1. Wykonawca winien przygotować opis taboru kolejowego (EZT) aktualnie dostępnego na rynku, weryfikując możliwość jego doboru do specyfiki warunków kursowania na zakładanym do obsługi odcinku w zakresie obecnych oraz przewidywanych potoków pasażerskich,

 2. opisane przez Wykonawcę parametry taboru i warunki użytkowania powinny pozwolić Zamawiającemu na sformułowanie niezbędnych kryteriów do sporządzania SIWZ na zakup taboru kolejowego, np.: cena, parametry techniczno-eksploatacyjne, jak również jego wyposażenie, które może mieć istotny wpływ na jego cenę oraz przyszłą eksploatację (np. wyposażenie pojazdów w ekologiczne toalety),

 3. zadaniem Wykonawcy jest oszacowanie kosztów realizacji zadania przy uwzględnieniu planowanych nakładów na ten cel w ramach projektu, harmonogramu zakupu taboru oraz kosztów jego późniejszej eksploatacji,

 4. cena oraz koszty eksploatacji taboru powinny uwzględniać następujące możliwości:

 • zakup taboru i jego serwisowanie przez producenta w ramach gwarancji oraz przez przewoźnika kolejowego ;

 • zakup i pełne serwisowanie taboru przez producenta do 5 lat od daty zakupu.

 

5. Opis zadań objętych zamówieniem

 

 1. Jednym z podstawowych elementów świadczących o sukcesie projektu jest jego trwałość finansowa zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Celem pracy Wykonawcy w ramach tego zadania jest analiza możliwych rozwiązań w zakresie struktury finansowania i wybór modelu najkorzystniejszego zarówno od strony realizacji inwestycji jak i jej późniejszej eksploatacji.

 2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować analizę CBA dla wszystkich wariantów zgodnie z prawem (w tym, m.in. formularzami, przepisami, standardami oraz wytycznymi) obowiązującym w dniu jego wykonania, tj. dniu przekazania przez Wykonawcę zakończonego Przedmiotu zamówienia, do którego Zamawiający nie ma zastrzeżeń. Z uwagi na powyższe Wykonawca powinien na bieżąco śledzić zmiany w obowiązujących przepisach prawnych (w tym, m.in. w formularzach, standardach oraz wytycznych). Jeżeli przepisy prawne (w tym, m.in. formularze, standardy oraz wytyczne) ulegną zmianie w trakcie przygotowywania materiałów, Wykonawca musi uwzględnić te zmiany i dostosować materiały do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych (w tym, m.in. formularzy, standardów oraz wytycznych), bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany skonsultować z Zamawiającym standardy przygotowywania CBA przed rozpoczęciem prac w tym zakresie.

 3. Analizę kosztów i korzyści prac należy opracować zgodnie z aktualną dla sektora kolejowego Niebieską Księgą opracowaną przez Inicjatywę Jaspers.

 4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować analizę finansową zgodnie z aktualnymi standardami i wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi dla projektów przygotowywanych do finansowania z funduszy UE. Wykonawca opracuje analizę finansową uwzględniając wszelkie zmiany strumieni finansowych, które mają wpływ na przepływy pieniężne zdefiniowane w ramach analiz finansowych. Ostateczny kształt analizy finansowej powinien być w pełni spójny z efektami kalkulacji kosztowych i szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

 5. Zaproponowana zostanie przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym struktura finansowania. Współczynnik dofinansowania ze środków europejskich zostanie obliczony wg obowiązujących w momencie wykonywania analizy zasad i wytycznych, ustalona zostanie wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz wysokość grantu z funduszy europejskich.

 6. Przeprowadzona zostanie analiza wrażliwości wskaźników finansowych na zmiany parametrów wejściowych.

 7. Wykonawca przeprowadzi analizę ryzyka umożliwiającą identyfikację najważniejszych zagrożeń technicznych, ekonomicznych, prawnych, proceduralnych i innych uznanych przez Wykonawcę za istotne dla fazy realizacji inwestycji. Na tej podstawie Wykonawca określi skalę koniecznych rezerw finansowych. Wykonana na tym etapie ilościowa analiza ryzyka powinna również umożliwiać określenie rozkładu prawdopodobieństwa wartości FRR oraz FNPV inwestycji.

 8. Wykonawca opracuje harmonogram dla całego projektu, obejmujący wszystkie etapy jego realizacji. Harmonogram realizacji projektu powinien wskazywać ścieżki krytyczne i umożliwiać oszacowanie ryzyka związanego z założonym terminem realizacji.

 

 

6.Prezentacja wyników

Opracowanie powinno zostać wykonane w języku polskim i języku angielskim (1 egzemplarz) .

Opracowanie należy przedstawić w formie opisu części teoretycznej wraz z rysunkami niezbędnymi do zilustrowania treści opracowania:

 1. tekstowej – 4 egzemplarzy wydrukowanego opracowania w formie tradycyjnej, w tym jeden egzemplarz nieoprawiony,

 2. zapis elektroniczny produktów należy wykonać na oddzielnych płytach w formacie umożliwiającym edycję oraz w formacie uniemożliwiającym edycję (wszystkie dokumenty wchodzące w skład opracowania pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, harmonogramy, rysunki, obrazy, mapy, itd. należy zapisać dodatkowo w formacie plików pdf na oddzielnym nośniku CD.),

 3. elektronicznej - płyty CD w 4 egzemplarzach z plikami w otwartych formatach tekstowych *.doc, *.xls, * .jpg oraz w całości w formacie *.pdf. Wersja elektroniczna musi spełniać wymagania instrukcji do wypełniania Wniosku o dofinansowanie zamieszczonej na stronie WWW.cupt.gov.pl.

 4. prezentacja dotycząca RSW, w formacie Power Point umożliwiająca omówienie najważniejszych aspektów przedmiotowego opracowania.

 

7. Pozostałe informacje

 

 1. Projekt jest objęty wsparciem inicjatywy JASPERS (Joint Assistance to Suport Project In European Region), wykonawca opracowania będzie zobowiązany do współpracy z ekspertami JASPERS,

 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia ewentualnych uwag lub poprawek na etapie oceny opracowania przez JASPERS oraz na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

 

8. Spis dostępnych dokumentów

 

 • Wstępne Studium Wykonalności dla projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”,

 • Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej,

 • Studium Wykonalności dla Podprojektu II pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego wraz zbudową wiaduktu w Solcu Kujawskim” – zawierającm zadanie dotyczące zakupu taboru kolejowego dedykowanego połączeniom Bydgoszcz – Toruń,

 • Innych dokumentów studialnych, analiz, opracowań udostępnionych Wykonawcy przez UMWK-P

 

 

 

 

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4