Home > Zamówienia publiczne > zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe PDF Drukuj

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwraca się
z zapytaniem ofertowym na

świadczenie usług w ramach Projektu INTER-Regio-Rail - Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego” w okresie od 1 maja 2012 do 15 marca 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności lokalnego transportu szynowego, wzrost ilości przewozów pasażerskich oraz ilości osób korzystających z dworców oraz zachowanie i rozbudowa regionalnej infrastruktury kolejowej.

Zamawiający – Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach Projektu INTER-Regio-Rail - Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego” w okresie od 1 maja 2012 do 15 marca 2013.

Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę powinien obejmować następujące działania:

1)    Opracowywanie miesięcznych sprawozdań z postępu realizacji prac nad projektem IRR;
2)    Przygotowywanie raportów rzeczowych z realizacji projektu IRR,
3)    Organizacja prac dot. zlecania przez Województwo opracowań z zakresu diagnozy stanu dworców kolejowych w regionie;
4)    Koordynacja i współpraca z wykonawcą „Analizy stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
5)    Nawiązywanie kontaktów (w tym angażowanie) kluczowych partnerów w regionie w celu realizacji zadań projektu IRR;
6)    Prezentacja rezultatów projektu IRR podczas spotkań z grupą docelową;
7)    Działania służące budowaniu partnerstwa dla realizacji celów projektu;
8)    Bieżące prowadzenie korespondencji w języku angielskim z liderem Projektu i partnerami międzynarodowymi;
9)    Przygotowywanie zapytań ofertowych i dotyczących zadań realizowanych w ramach Projektu;
10)    Udział w spotkaniach zagranicznych z partnerami międzynarodowymi i liderem Projektu;
11)    Przygotowywanie dokumentacji przetargowych dotyczących zadań realizowanych w ramach Projektu;
12)    Koordynacja zadania pn. „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i funkcjonalnej przebudowy i rewitalizacji modelowego dworca kolejowego i autobusowego wraz z placem dworcowym”;
13)    Aktualizacja krajowych i lokalnych list kontaktowych.

II.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Wartość punktowa wagi w %
1. Cena brutto 100

III.    Terminy świadczenia usług – 1 maja 2012 – 15 marca 2013r.  

IV.    Sposób przygotowania oferty.
Ofertę zależy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej,  w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – INTER-Regio-Rail”.

V.      Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 do Departamentu Transportu Publicznego, Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń lub pocztą pod wskazany adres lub na adres elektroniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku ofert przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku konieczności wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zapytaniem, prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi sprawę:
Pani Agnieszka Gołębiowska, tel. 602-132-184