Home > Section Blog
Example of Section Blog layout (FAQ section)
Projekt - podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 maja 2010 00:00

 

1 Kształt Projektu Wynik wspólnej pracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Torunia, Bydgoszczy, Solca Kujawskiego oraz Spółek: Tramwaj Fordon Sp. z o. o., Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Postęp prac przedsięwzięcia odbywa się dzięki efektywnemu i pełnemu zaangażowaniu podmiotów uczestniczących w przygotowaniu Projektu.
2 Lider Projektu

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni w Projekcie rolę Lidera, koordynującego działania wszystkich Stron uczestniczących w Projekcie. Przyszli Beneficjenci:

 1. Gmina Miasta Toruń – Podprojekt I
 2. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Podprojekt II
 3. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – Podprojekt III
3 Cel Projektu
 • Połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • integracja podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach Bit-City,
 • poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym,
 • optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu.
4 Zakres rzeczowy Projektu

Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego mające na celu zapewnienie kompatybilności miejskiego transportu publicznego z transportem kolejowym na obszarze Bydgoszczy, Torunia oraz Solca Kujawskiego, zwiększenie przepustowości miejskiego transportu publicznego oraz podniesienie atrakcyjności przewozów pasażerskich w ramach BiT-City np. poprzez:

 • budowę węzłów przesiadkowych,
 • rewitalizację dworców kolejowych,
 • integrację systemów transportu miejskiego. 
Poprawiony: wtorek, 08 czerwca 2010 15:05
 
Obecna sytuacja/istniejąca infrastruktura PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 marca 2010 01:00

W bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym funkcjonują dwa ośrodki miasto Bydgoszcz z ok. 360 tys. mieszkańców oraz miasto Toruń z ok. 200 tys. mieszkańcami. To dwa największe miasta regionu, ośrodki największego wzrostu gospodarczego, jego stolice – stąd dwubiegunowość. Jedno i drugie miasto to ośrodki o charakterze uniwersyteckim, które są celem podróży studiującej młodzieży.

Miasta są połączone linią kolejową nr 18 oraz drogami krajowymi nr 10 i 80. Niedostateczny stan infrastruktury kolejowej oraz brak powiązań zintegrowanych (platform przesiadkowych, dostosowanego do rozkładu jazdy pociągów rozkładu jazdy komunikacji publicznej w miastach oraz infrastruktury – np.: brak linii tramwajowej z dzielnicy Fordon największego osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy) powoduje dużą uciążliwość z korzystania ze środków komunikacji publicznej w obszarze bydgosko-toruńskiej aglomeracji. Określone przez partnerów obszary interwencji zostały podzielone na zadania przyporządkowane poszczególnym Podprojektom oraz te które zostaną wykonane poza projektem.

Kształt Podprojektu II odzwierciedla potrzeby taborowe Samorządu Województwa, miasta Torunia oraz jest również powiązany z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim. Linia kolejowa nr 18 przecina miasto Solec Kujawski skutecznie blokując swobodne przemieszczanie się ludności – odcinając park przemysłowy od urzędów oraz osiedli mieszkaniowych.

Poprawiony: niedziela, 08 sierpnia 2010 18:47
 
Typ działań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 marca 2010 01:00

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Projektu BiT-City jest nie tylko Leaderem, ale pełni również funkcję Beneficjenta dla Podprojektu II pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”.

Celem projektu Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego; Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim jest:

 1. minimalizacja uciążliwości związanych z korzystania z transportu zbiorowego poprzez stworzenie zintegrowanego sytemu transportowego;
 2. integracja systemów zbiorowego transportu publicznego miast Bydgoszcz i Toruń z transportem kolejowym w ramach BiT-City,
 3. zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej, poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym,
 4. podniesienie konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego i poprawa wizerunku regionu.

Głównym efektem realizacji Podprojektu jest integracja transportu zbiorowego na terenie miasta metropolii i pomiędzy mini poprzez systemowe stworzenie: jednego rozkładu jazdy, jednego biletu, jednej ceny. Działania inwestycyjne bez zapewnienia jednolitego zarządzania transportem publicznym nie przyniosą pożądanego efektu. Realizacja Podprojektu w proponowanym kształcie pozwoli na stworzenie podstaw dla faktycznej integracji komunikacyjnej obu miast oraz powstania Związku Taryfowego. Od 1 stycznia 2008 roku funkcjonuje bilet aglomeracyjny umożliwiający korzystanie w ramach biletu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. z komunikacji publicznej odpowiednio Bydgoszczy przy zakupie biletu w Toruniu lub na odwrót. Wadą tego rozwiązania jest to że funkcjonuje ono w oparciu o co roku odnawiane porozumienie oraz fakt, że bilet można kupić jedynie na dworcu kolejowym.

Poprawiony: niedziela, 08 sierpnia 2010 19:19
 
Podprojekt II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 sierpnia 2008 10:26

 

Podprojekt I

Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim

Wartość Podprojektu Koszt całkowity Poziom dofinansowania
euro euro
razem: 61 690 895,37 € 208 761 989,95 zł 27 696 098,87 € 93 723 598,57 zł

Poprawiony: poniedziałek, 07 czerwca 2010 22:26
 
Chronologia Działań Przygotowawczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 sierpnia 2008 20:29
lp. data zadanie uwagi
1 Wrzesień 2007 r. Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla zadania pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”. Dokument opracowany przy udziale Gminy Miasta Toruń, Miasta Bydgoszcz, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PKP PLK S.A.
2

27 października 2008 r.

Złożenie w Ministerstwie Infrastruktury Karty Projektu

Dokument określał koszty inwestycji oraz precyzował zakres rzeczowy Projektu, dotyczącego integracji transportu publicznego w aglomeracji bydgosko-toruńskiej, szczególnie zaznaczając komplementarność i powiązanie poszczególnych inwestycji z koleją metropolitalną.

3

1 lutego 2009 r.

Umieszczenie Projektu na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 7.3 Transport w obszarach metropolitalnych.

Możliwość pozyskania  funduszy unijnych w ramach POIiŚ.

4

19 marca 2009 r.

Uchwała Nr 22/267/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw koordynacji projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City oraz integracja systemów transportu miejskiego” umieszczonego na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wywołanie uchwały miało na celu zintensyfikowanie działań przygotowawczych do podpisania umowy na dofinansowanie Projektu oraz ułatwienie współdziałania stron uczestniczących w projekcie BiT – City, a także instytucji współpracujących w zakresie realizowanego zadania, w tym Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5

15 kwietnia – 31 lipca 2009 r.

Spotkania z udziałem przedstawicieli miast Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego i Samorządu Województwa oraz PKP S.A. i PKP PLK S.A.

Potwierdzenie udziału w projekcie. Omówienie propozycji podziału  na Podprojekty. Przygotowanie porozumienia ramowego.
6

12 maja 2009 r.

Podział Projektu na trzy Podprojekty uzgodniony na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury

Spotkanie Partnerów uczestniczących  w Projekcie z Panią Patrycją Wolińską-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - ustalenie formalno-prawnych ram realizacji Projektu

7

5 czerwca 2009 r.

Spotkania z udziałem przedstawicieli służb wojskowych, kolejowych i lotniczych oraz Samorządu Województwa

Omówienie kwestii budowy bezpośredniego połączenia kolejowego z dworca Bydgoszcz Główna do portu Lotniczego Bydgoszcz SA, Analiza warunków technicznych poprowadzenia ww. trasy kolejowej z wizją lokalną w terenie odbywającej się w rejonie bocznicy kolejowej nr 505, Wybór najdogodniejszego wariantu dla stworzenia połączenia kolejowego z portem lotniczym.
8

29 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/893/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad i warunków współpracy w celu wykonania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Wspólne ustalenie samorządów: wojewódzkiego oraz gminnych bydgoskiego i toruńskiego zlecenia opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, rozumianego jako spójny system transportu publicznego wykonanego  dla metropolii bydgosko-toruńskiej, wskazującego kierunki działań na lata 2010-2015 i perspektywy po roku 2015.
Dokumenty regulujące uczestnictwo Partnerów w przedsięwzięciu:

Bydgoszcz:

Uchwała XL/556/08 Rady Miasta Bydgoszczy z 17 grudnia 2008 r.

Toruń:

Uchwała nr 606/09 RMT z 9 lipca  2009 r. w sprawie przygotowania partnerskiego projektu pn. "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko -toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego" (BiT City)

9

30 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 59/976/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Utworzenie w strukturach Departamentu Infrastruktury Biura Koordynacji Projektu BiT-City

10

30 lipca 2009 r.

Zawarcie Porozumienia, które określa zasady i warunki współpracy Stron w sprawie sprecyzowania zawartości merytorycznej opracowania ZPRTP.

Strony zobowiązały się  do uczestniczenia w sfinansowaniu kosztów opracowania w następujących proporcjach:

Gmina Miasta Toruń – w wysokości 33% kosztów, Miasto Bydgoszcz – w wysokości 33% kosztów, Województwo – w wysokości 34% kosztów,

a także wspólnego opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia                       dla Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego.

11

3 sierpnia 2009 r.

Zawarcie Preumowy nr POIS 7.3.189/09-00 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - projekt indywidualny nr POiIŚ 7.3-18 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski  w obszarach metropolitalnych.

Dokument określa zasady postępowania Stron w celu przygotowania do realizacji Projektu.
Umowa precyzuje przygotowanie Projektu „BiT-City” poprzez realizację trzech Podprojektów:
Podprojekt I:
Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu,

Gmina Miasta Toruń (Beneficjent) oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Podmioty upoważnione)

Podprojekt II:
Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim,

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Beneficjent) oraz Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Solec Kujawski (Podmioty upoważnione)

Podprojekt III:
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy oraz Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy.

Tramwaj Fordon Sp. z o.o.  (Beneficjent) oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Podmiot upoważniony)
12

12 listopada 2009 r.

Podpisane zostało Porozumienie ramowe określające sposób przygotowania projektu   przez wszystkich Partnerów projektu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Miasto i Gminę Solec Kujawski oraz Tramwaj Fordon Sp. z o. o., Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dokument określił zakres rzeczowy współpracy Stron zawarty w załącznikach do Porozumienia oraz proces postępowania w celu przygotowania Projektu. Wyraża również intencję Stron, którą jest wspólne działanie, mające na celu złożenie trzech odrębnych Wniosków o dofinansowanie dla zadań wchodzących w skład Projektu.

13

18 listopada 2009 r.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury fiszki dotyczącej nawiązania współpracy z konsultantami w ramach Inicjatywy JASPERS.

Fakt podjęcia współpracy z JASPERS przyczyni się do lepszego przygotowania Projektu i zwiększy szanse na otrzymanie finansowania dla tego przedsięwzięcia z funduszy unijnych, a także przyczyni się do wykorzystania dotacji w sposób celowy, sprawny i bardziej efektywny.

14

19 listopada 2009 r.

Ogłoszenie postępowania na wykonanie  w trybie przetargu nieograniczonego opracowania „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej” (ZPRTP).

Dnia 21 stycznia 2010  r. Uchwałą  nr 6/60/2010 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał wyboru oferty na wykonanie opracowania pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej”.

Wyłoniony wykonawca:
„TRAKO” Marek Wierzbicki
WILCZYCE, ul. Sosnowa 29
51-361 Wrocław

12  lutego 2010 r. podpisanie umowy  na opracowanie ZPRTP. Planowany termin wykonania dokumentu:  lipiec  2010 r.
15

14 grudnia 2009 r.

Podjęcie rozmów o współpracy z firmą City-nav Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Nawiązanie współpracy w zakresie udostępniania informacji za pośrednictwem serwisu jakdojade.pl  stanowiłby początkowy element integracji transportu publicznego.
Wdrożenie do serwisu jakdojade.pl.  jest bardzo nowoczesnym systemem, dostępnym jako serwis internetowy oraz przeglądarki telefonów komórkowych.

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 13:32
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 5 z 5