Home > Section Blog
Example of Section Blog layout (FAQ section)
Partnerzy Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 15:06
 • Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

 • Masto Bydgoszcz

http://www.bydgoszcz.pl

 • Gmina Miasta Toruń 

http://www.torun.pl

 • Miasto i Gmina Solec Kujawski

http://www.soleckujawski.pl

 • Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 

http://www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.

http://www.pkp.pl

 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

http://mzk-torun.pl

 • Gmina Wielka Nieszawka

http://www.wielkanieszawka.pl

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2013 13:31
 
Podział Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 14:48

 

W ramach BiT-City realizowanych jest łącznie pięć projektów na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego.
Przedsięwzięcia realizowane są przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń,
Gminę Solec Kujawski, Gminę Wielka Nieszawka, Tramwaj Fordon Sp. z o.o. i MZK w Toruniu Sp. z o.o.


 

 

Projekt 
Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City  

Lp. Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny
szacunkowy koszt
1 Przebudowa torowiska tramwajowego od Węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia)  do Al. Solidarności MZK w Toruniu Sp. z o.o.
212 323 475,00
2 Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego Miasto Toruń
3 System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej Miasto Toruń
4 Modernizacja systemu sterowania na linii dostosowanej do taboru niskopodłogowego MZK w Toruniu
Sp. z o.o.
P
5 Powiązanie wybranych obszarów miasta Koleją Metropolitalną

MZK w Toruniu     Sp. z o.o.


6 Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto MZK w Toruniu Sp. z o.o.
7 Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny Miasto Toruń P
8 Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego MZK w Toruniu
Sp. z o.o.

 

Projekt
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudowąÂ  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy    

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
1 Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudowąÂ  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 442 800 000 zł

 

Projekt
Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny Stan zaawansowania szacunkowy koszt
1 Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City Województwo Kujawsko-Pomorskie
Złożono Wniosek o Dofinansowanie, który jest w trakcie oceny. Otwarto oferty w przetargu na dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych
83 782 705,22

 

Projekt
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
1
Przebudowa wiaduktu wraz z budową przystanku w Cierpicach Gmina Wielka Nieszawka 8 703 365 zł
2
Etap I - Budowa bezkolizyjnego  przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. Leśna – 23-go Stycznia) z torami kolejowymi linii 018 Piła - Kutno w km 138,890 Gmina Solec Kujawski
3
Etap II - Uruchomienie  Punktu Obsługi Podróżnych i dalsze zagospodarowanie terenu stacji Solec Kujawski pod potrzeby BiT-City 48 200 607,59 zł
4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie

Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz

8 167 138,77 zł
5
Rozbudowa węzła zachodniego -  ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy) Miasto Bydgoszcz 9 332 192 zł
6
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz  - Leśna Miasto Bydgoszcz 20 539 262 zł
7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz  Bielawy
Miasto Bydgoszcz 3285414,61 zł

 

Przedsięwzięcia realizowane na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego nieobjęte projektami z grupy BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
2 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz PKP PLK S.A. 225 985 848,73
Poprawiony: czwartek, 03 września 2015 11:05
 
Zarys uwarunkowań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 13:59

W bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym funkcjonują dwa ośrodki miasto Bydgoszcz z ok. 360 tys. mieszkańców oraz miasto Toruń z ok. 200 tys. mieszkańcami. To dwa największe miasta regionu, ośrodki największego wzrostu gospodarczego, jego stolice – stąd dwubiegunowość.  Jedno i drugie miasto to ośrodki o charakterze uniwersyteckim,  które są celem podróży studiującej młodzieży.

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 15:22
Więcej…
 
Typ podejmowanych działań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 00:30

Realizacja projektu wymaga podejmowania wielu określonych działań. Niektóre z nich są ze sobą powiązane w ten sposób, że podjęcie jednego wymaga zakończenia innego. Są też działania, które można prowadzić równolegle. Im więcej powiązanych działań tym bardziej złożony i trudniejszy jest projekt.

Projekt „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” zakłada następujące działania:

 1. połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, 
 2. integrację podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach BiT-City,
 3. poprawę sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym,
 4. optymalizację podziału zadań przewozowych między środkami transportu. 

Realizacja tych zadań wpłynie znacząco na osiągnięcie żądanych efektów:

 • minimalizację uciążliwości związanych z korzystania z transportu zbiorowego poprzez stworzenie zintegrowanego sytemu transportowego;
 • zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej, poprawę sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym,
 • podniesienie konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego i poprawę wizerunku regionu,
 • integrację systemów zbiorowego transportu publicznego miast Bydgoszcz i Toruń z transportem kolejowym w ramach BiT-City.
Poprawiony: niedziela, 08 sierpnia 2010 21:55
 
Najważniejsze rezultaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 czerwca 2010 22:51


Kalendarz kluczowych wydarzeń dla Projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”

 • Uchwała Nr XXXVI/893/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad i warunków współpracy w celu wykonania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
 • 30 lipca 2009 r. zawarte zostało Porozumienie, które określa jednoznacznie zasady i warunki współpracy Stron w sprawie sprecyzowania zawartości merytorycznej opracowania ZPRTP.
  Strony zobowiązały się do uczestniczenia w sfinansowaniu kosztów opracowania w następujących proporcjach:
  1) Gmina Miasta Toruń – w wysokości 33% kosztów,
  2) Miasto Bydgoszcz – w wysokości 33% kosztów,
  3) Województwo – w wysokości 34% kosztów.
 • 3 sierpnia 2009 r. zawarta została Preumowa nr POIS 7.3.189/09-00 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - projekt indywidualny nr POiIŚ 7.3-18 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
 • 12 listopada 2009 r. podpisane zostało Porozumienie ramowe określające sposób przygotowania projektu przez wszystkich Partnerów projektu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Miasto i Gminę Solec Kujawski oraz Tramwaj Fordon Sp. z o. o., Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • 19 listopada 2009 r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie w trybie przetargu nieograniczonego opracowania „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznegodla aglomeracji bydgosko-toruńskiej” (ZPRTP). Dążeniem samorządów: wojewódzkiego oraz gminnych bydgoskiego i toruńskiego jest opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, rozumianego jako spójny system transportu publicznego wykonanego dla metropolii bydgosko-toruńskiej, wskazującego kierunki działań na lata 2010-2015 i perspektywy po roku 2015.
 • 30 marca 2010 r. - pozytywna opinia JASPERS dotycząca ZPRTP
 • 28 października 2010 - odbiór "Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego"
 • 5 października 2011 - chwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu ZPRTP
 • 27 października - 12 grudnia 2011 - konsultacje społeczne nad projektem ZPRTP
 • 30 kwietnia 2012 -  złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy"
 • 7 maja 2012 - zawarcie umowy w sprawie zaplanowania i wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń
 • 16 maja 2012 - rozsztrzygniecie przetargu na modernizację linii kolejowej z Torunia do Bydgoszczy
 • 10 września 2012 - ogłoszenie przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon
 • 12 września 2012 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 33/1139/12 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City"
 • 19 grudnia 2012 - ogłoszenie przetargu na „Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City
 • 28 grudnia 2012 - ogłoszenie przetargu na „Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”
 • 31 grudnia 2013 - Złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu "Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City"
 • 10 styczna 2013 - Ogłoszenie przetargu na zakup do pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
 • 9-11 kwietnia 2013 - wizyta studyjna w zarządzie Związku Komunikacyjnego VBB w Berlinie, w ramach projektu „System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego BiT-City”
 • 24 czerwca 2013 - otwarcie ofert w przetargu na zakup pięciu EZT. Najkorzystniejszą ofertę złożyła PESA Bydgoszcz S.A.
 • 21 sierpnia 2013 - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego oraz dostosowanie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”.
 • 24 września 2013 - otwarcie wiaduktu w Solcu Kujawskim
 • 22 października 2013 - zawarcie umowy z firmą Gotowski (liderem konsorcjum) na budowę linii tramwajowej do Fordonu
 • 8 listopada 2013 - Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę na Modernizację pętli tramwajowej Motoarena. Zadanie realizować będzie krakowska firma ZUE S.A.
 • 26 listopada 2013 - Zawarcie umowy na zakup pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a firmą PESA Bydgoszcz S.A.
 • 9 grudnia 2013 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”
 • 18 grudnia 2013 - Podpisanie umowy na zakup 12 tramwajów dla Torunia.

 

 

Poprawiony: czwartek, 19 grudnia 2013 13:37
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 4 z 5