Home > Section Blog > Konsultacje społeczne > informacja o przebiegu konsultacji społecznych
informacja o przebiegu konsultacji społecznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
czwartek, 08 marca 2012 13:11

 

Informacja z przebiegu procesu konsultacji społecznych nad projektem

Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015”

 

  1.  Informacje ogólne

 

Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015” (ZPRTP) jest podstawowym dokumentem określającym cele i priorytety rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. ZPRTP ma być nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju transportu publicznego, stanowiącym bazę odniesienia zarówno dla innych planów i programów Wojewódzkich, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zintegrowany Program Rozwoju jest dokumentem wymaganym do realizacji projektów z grupy BiT-City. Przy opracowaniu ZPRTP uwzględniono założenia strategicznych i programowych dokumentów rządowych (m.in.  „Polityka Transportowa Państwa na lata 2005 - 2025), samorządowych, przewoźników kolejowych oraz podstawowych dokumentów UE.

 

Zakłada się, że ZPRTP będzie wyrazem nowoczesnej polityki transportowej odpowiadającej na nowe wyzwania z zakresu transportu zbiorowego jak również stanowić będzie kompendium kompromisowych rozwiązań godzących potrzeby i oczekiwania pasażerów komunikacji publicznej oraz osób korzystających z własnych środków transportu.

 

Dokument składa się z:

-         Tom I - Inwentaryzacja stanu obecnego

-         Tom II - Planowane inwestycje

-         Tom III - Analizy ekonomiczne i finansowe

-         Tom IV - Prognoza oddziaływania na środowisko

-         Załącznik A-Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

-         Załącznik B - Analiza badań pomiarowych

-         Załącznik C - Modele ruchu

 

Głównym Celem Zintegrowanego Programu jest:

-         Integracja systemów transportu publicznego w celu podniesienia atrakcyjności komunikacji zbiorowej;

-         Wzmocnienie roli transportu szynowego jako środka lokomocji niezależnego od zatłoczenia dróg;

-         Przyspieszenie transportu publicznego;

-         Poprawa dostępności transportu publicznego;

-         Poprawa wizerunku transportu publicznego.

 

Przedsięwzięcia realizujące ZPRTP będą finansowane zarówno z publicznych środków samorządowych, jak i środków z funduszy UE.

 

30 lipca 2009 roku zawarto w Toruniu porozumienie określające zasady i warunki współpracy w celu wykonania opracowania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego. Stronami umowy były Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasta Toruń i Miasto Bydgoszcz. Partnerzy porozumienia zobowiązały się do sfinansowania ZPRTP w proporcjach:

Gmina Miasta Toruń – 33 % kosztów
Miasto Bydgoszcz - 33 % kosztów
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 34% kosztów

 Podmiotem upoważnionym przez strony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu został wybrany Samorząd Województwa. Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. wyłoniono jako wykonawcę ZPRTP firmę TRAKO Marek Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu. Łączny koszt opracowania wyniósł 229 360 zł brutto.

Projekt Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 72/1619/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. i skierowany do ogólnospołecznych konsultacji, które zakończyły się w 12 grudnia 2011 r.

Celem konsultacji, przeprowadzonych w okresie od 27 października do 12 grudnia 2011 roku było poinformowanie społeczeństwa o przygotowywanym przez samorząd Województwa, Gminę Miasta Toruń i Miasto Bydgoszcz projekcie ZPRTP oraz uzyskanie opinii różnych środowisk i grup społecznych na temat proponowanych celów i priorytetów polityki transportowej w perspektywie najbliższych lat. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, osób prywatnych i innych.

Niniejszy raport stanowi udokumentowanie procesu konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego. Jego celem jest podsumowanie przebiegu tego procesu i zgłoszonych w jego trakcie uwag, sugestii i opinii, jak również poinformowanie o sposobie ich uwzględnienia w ZPRTP.

   

II. Organizacja Procesu Konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego były organizowane i koordynowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Transportu Publicznego, Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej . Miały one charakter ogólnopolski, regionalny i środowiskowy, były w pełni dokumentowane, każdy miał możliwość dotarcia do informacji o konsultacjach i wzięcia w nich udziału.

Konsultacje oparte były o zasadę jawności, której podstawową cechą jest możliwie swobodny dostęp do dokumentów i danych. Miały charakter publiczny i oparte były o zasadę równości i otwartości, co oznacza, że uczestniczyć w nich mogli wszyscy zainteresowani obywatele (nie tylko partnerzy instytucjonalni).

Konsultacje społeczne przeprowadzone były na poziomie krajowym i regionalnym i adresowane do konkretnych środowisk:

-          przedsiębiorców i pracodawców;
-          organizacji społecznych i pozarządowych;
-          władz regionalnych. 

Konsultacje były prowadzone w okresie 27 października – 12 grudnia 2011 r. poprzez:

-          bezpośrednią komunikację z Biurem BiT i Infrastruktury Kolejowej – możliwość złożenia opinii pisemnej, ustnej lub telefonicznej;
-          stronę internetową www.bitcity.kujawsko-pomorskie.pl – poczta: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Informacje na temat rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych ukazały się na stronie internetowej WWW.bitcity.kujawsko-pomorskie.pl 27 października 2011 roku (kopia ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do raportu), oraz w lokalnej prasie – 2 listopada 2011 roku. Dodatkowo, gazety o zasięgu regionalnym regularnie informowały o przebiegu konsultacji  (kopie artykułów prasowych poświęconych przebiegowi konsultacji społecznych stanowią załącznik nr 2 do raportu).

   

III. Zestawienie zgłoszonych wniosków

 Łącznie swoje uwagi w określonym w konsultacjach terminie do 12 grudnia 2011 roku zgłosiło 17 podmiotów, z czego 3 z nich pochodziły od jednostek samorządu terytorialnego, a 14 od osób prywatnych i stowarzyszeń.

Uwagi ze strony samorządów zostały przedstawione przez następujące samorządy:
- Miasto Bydgoszcz
- Gmina Miasta Toruń
- Miasto Inowrocław 

Jedenaście uwag zostało przedstawione przez osoby prywatne, dwie przez stowarzyszenia (Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy) oraz jedna petycja przekazana przez grupę 25 osób.  

 

IV. Omówienie wniosków

Żadna z otrzymanych uwag nie dotyczyła Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Przekazane wnioski złożone w toku trwania konsultacji społecznych zostały opracowane w formie raportu przez Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej, a następnie przedstawione Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do akceptacji. 1 marca 2012 roku na posiedzeniu Zarządu, władze Województwa przyjęty raport z konsultacji społecznych.

Przygotowanie raportu z przebiegu konsultacji społecznych nad projektem Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego zostało poprzedzone uzgodnieniami z partnerami tj. Gminą Miasta Torunia i Miastem Bydgoszcz. Ustalenia miały na celu uzgodnienie w jakim zakresie należy zweryfikować dokument niezależnie od zgłaszanych przez samorządy uwag w procesie konsultacji. Miasto Bydgoszcz wyraziło opinię, iż zgłoszone wnioski dotyczące rozwoju transportu zbiorowego i indywidualnego na terenie miasta należy uwzględnić w przygotowywanym Planie Transportowym. Aktualizacja ZPRTP o kwestie zgłaszane podczas konsultacji społecznych wiązałaby się z wielomiesięcznymi badaniami przez co znacznie oddaliłaby w czasie lub całkowicie uniemożliwiłaby realizację projektów z grupy BiT-City. Z kolei samorząd Torunia ze względu na znaczne zmiany w zakresie przewidywanych działań inwestycyjnych zobowiązał się do aktualizacji ZPRTP we własnym zakresie i na własny koszt. Zgodnie z deklaracjami miasta, ostateczna wersja dokumentu po dokonaniu weryfikacji i uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas procesu konsultacji zostanie opublikowana do 15 maja 2012 roku.

 Raport z przebiegu konsultacji społecznych obejmuje analizę wszystkich nadesłanych wniosków i uwagi wraz z ich rozpatrzeniem. Pełna treść raportu z konsultacji wraz z załącznikami dostępna jest do wglądu pod adresem:

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Transportu Publicznego
Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 pok. 103 (I piętro)
87-100 Toruń

Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2012 11:19