Home > Section Blog > Zakres rzeczowy Projektu
Example of Section Blog layout (FAQ section)
Składamy wniosek aplikacyjny na zakup taboru PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
poniedziałek, 17 września 2012 08:08

tabor    12 września 2012 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 33/1139/12 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”.

Poprawiony: wtorek, 30 października 2012 11:32
Więcej…
 
Najważniejsze rezultaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 czerwca 2010 22:51


Kalendarz kluczowych wydarzeń dla Projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”

 • Uchwała Nr XXXVI/893/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad i warunków współpracy w celu wykonania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
 • 30 lipca 2009 r. zawarte zostało Porozumienie, które określa jednoznacznie zasady i warunki współpracy Stron w sprawie sprecyzowania zawartości merytorycznej opracowania ZPRTP.
  Strony zobowiązały się do uczestniczenia w sfinansowaniu kosztów opracowania w następujących proporcjach:
  1) Gmina Miasta Toruń – w wysokości 33% kosztów,
  2) Miasto Bydgoszcz – w wysokości 33% kosztów,
  3) Województwo – w wysokości 34% kosztów.
 • 3 sierpnia 2009 r. zawarta została Preumowa nr POIS 7.3.189/09-00 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - projekt indywidualny nr POiIŚ 7.3-18 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
 • 12 listopada 2009 r. podpisane zostało Porozumienie ramowe określające sposób przygotowania projektu przez wszystkich Partnerów projektu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Miasto i Gminę Solec Kujawski oraz Tramwaj Fordon Sp. z o. o., Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • 19 listopada 2009 r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie w trybie przetargu nieograniczonego opracowania „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznegodla aglomeracji bydgosko-toruńskiej” (ZPRTP). Dążeniem samorządów: wojewódzkiego oraz gminnych bydgoskiego i toruńskiego jest opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, rozumianego jako spójny system transportu publicznego wykonanego dla metropolii bydgosko-toruńskiej, wskazującego kierunki działań na lata 2010-2015 i perspektywy po roku 2015.
 • 30 marca 2010 r. - pozytywna opinia JASPERS dotycząca ZPRTP
 • 28 października 2010 - odbiór "Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego"
 • 5 października 2011 - chwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu ZPRTP
 • 27 października - 12 grudnia 2011 - konsultacje społeczne nad projektem ZPRTP
 • 30 kwietnia 2012 -  złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy"
 • 7 maja 2012 - zawarcie umowy w sprawie zaplanowania i wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń
 • 16 maja 2012 - rozsztrzygniecie przetargu na modernizację linii kolejowej z Torunia do Bydgoszczy
 • 10 września 2012 - ogłoszenie przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon
 • 12 września 2012 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 33/1139/12 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City"
 • 19 grudnia 2012 - ogłoszenie przetargu na „Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City
 • 28 grudnia 2012 - ogłoszenie przetargu na „Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”
 • 31 grudnia 2013 - Złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu "Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City"
 • 10 styczna 2013 - Ogłoszenie przetargu na zakup do pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
 • 9-11 kwietnia 2013 - wizyta studyjna w zarządzie Związku Komunikacyjnego VBB w Berlinie, w ramach projektu „System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego BiT-City”
 • 24 czerwca 2013 - otwarcie ofert w przetargu na zakup pięciu EZT. Najkorzystniejszą ofertę złożyła PESA Bydgoszcz S.A.
 • 21 sierpnia 2013 - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego oraz dostosowanie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”.
 • 24 września 2013 - otwarcie wiaduktu w Solcu Kujawskim
 • 22 października 2013 - zawarcie umowy z firmą Gotowski (liderem konsorcjum) na budowę linii tramwajowej do Fordonu
 • 8 listopada 2013 - Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę na Modernizację pętli tramwajowej Motoarena. Zadanie realizować będzie krakowska firma ZUE S.A.
 • 26 listopada 2013 - Zawarcie umowy na zakup pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a firmą PESA Bydgoszcz S.A.
 • 9 grudnia 2013 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”
 • 18 grudnia 2013 - Podpisanie umowy na zakup 12 tramwajów dla Torunia.

 

 

Poprawiony: czwartek, 19 grudnia 2013 13:37
 
Typ działań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 marca 2010 01:00

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Projektu BiT-City jest nie tylko Leaderem, ale pełni również funkcję Beneficjenta dla Podprojektu II pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”.

Celem projektu Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego; Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim jest:

 1. minimalizacja uciążliwości związanych z korzystania z transportu zbiorowego poprzez stworzenie zintegrowanego sytemu transportowego;
 2. integracja systemów zbiorowego transportu publicznego miast Bydgoszcz i Toruń z transportem kolejowym w ramach BiT-City,
 3. zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej, poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym,
 4. podniesienie konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego i poprawa wizerunku regionu.

Głównym efektem realizacji Podprojektu jest integracja transportu zbiorowego na terenie miasta metropolii i pomiędzy mini poprzez systemowe stworzenie: jednego rozkładu jazdy, jednego biletu, jednej ceny. Działania inwestycyjne bez zapewnienia jednolitego zarządzania transportem publicznym nie przyniosą pożądanego efektu. Realizacja Podprojektu w proponowanym kształcie pozwoli na stworzenie podstaw dla faktycznej integracji komunikacyjnej obu miast oraz powstania Związku Taryfowego. Od 1 stycznia 2008 roku funkcjonuje bilet aglomeracyjny umożliwiający korzystanie w ramach biletu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. z komunikacji publicznej odpowiednio Bydgoszczy przy zakupie biletu w Toruniu lub na odwrót. Wadą tego rozwiązania jest to że funkcjonuje ono w oparciu o co roku odnawiane porozumienie oraz fakt, że bilet można kupić jedynie na dworcu kolejowym.

Poprawiony: niedziela, 08 sierpnia 2010 19:19