Zawarcie porozumienia ramowego określającego zasady współpracy stron uczestniczących w Projekcie BiT-City Drukuj