Home > Aktualności > Ralizacja Projektu > O BiT-City na sejmiku
O BiT-City na sejmiku PDF Drukuj Email

bit28 stycznia podczas sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprezentowano postępy w realizacji projektów BiT-City.

BiT-City to obecnie grupa sześciu niezależnych projektów realizowanych na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego:

 1. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz
 2. Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City
 3. System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City
 4. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy
 5. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City
 6. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City

 

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno- Piła na odcinku Toruń- Bydgoszcz

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jest to pierwszy projekt wpisany na listę odcinków przeznaczonych do rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej. 2 sierpnia zawarto umowę z wykonawcą modernizacji, a całość prac ma zakończyć się w 2014 roku.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 18 Kutno- Piła na odcinku Toruń- Bydgoszcz od km 107,790 do km 159,420 (51,63 km) polegającej na:

 • wymianie nawierzchni torowej z wbudowaniem warstwy ochronnej podtorza,
 • wymianie rozjazdów,
 • remoncie przejazdów kolejowych,
 • odbudowie rowów odwadniających,
 • robotach towarzyszących w branży automatyki i energetyki,


 • Przetarg rozstrzygnięto 16 maja 2012 (wykonawca: PORR Polska S.A.); Prace mają się zakończyć po 622 dniach od podpisania umowy
 • PORR Polska S.A. to oddział Porr AG, drugiej co do wielkości firmy budowlanej w Austrii. Przedsiębiorstwo na terenie Polski wykonało m.in. remont trasy W-Z w Warszawie, rewitalizację dworca Warszawa Centralna, budowę Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Starego Browaru w Poznaniu czy Arkad Wrocławskich.

cele projektu

 • polepszenie stanu technicznego linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń- Bydgoszcz,
 • przywrócenie prędkości v=120 km/h dla pociągów pasażerskich i v= 100 km/h dla pociągów towarowych,
 • skrócenie czasu przejazdu o ok. 20 minut

korzyści dla społeczeństwa i środowiska

 • podniesienie jakości usługi i oferty przewozowej na odcinku Toruń- Bydgoszcz,
 • likwidacja ograniczeń prędkości,
 • poprawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i na przejazdach kolejowych,
 • zwiększenie konkurencyjności,
 • podniesienie komfortu podróży,
 • zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska,
 • dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych

 

Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie

14 września 2012 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”. Zarząd Województwa 19 grudnia 2012 – zdecydował o uruchomieniu przetargu na zakup pociągów, a samo ogłoszenie postępowania nastąpiło 10 stycznia 2013r. Zamówienie obejmuje dostawę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych) przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

W zamówieniu określono dziesiątki norm i aprobat technicznych, którym musza odpowiadać zamówione pojazdy. Poniżej, przedstawiono wybrane parametry pojazdów:

 • prędkość – co najmniej 120 km/h
 • przyspieszenie – co najmniej 1m/s2;
 • liczba miejsc siedzących – 200 do 220 osób;
 • całkowita pojemność składu – powyżej 400 osób;
 • pojazdy wyposażone w automatyczną klimatyzację oraz ekologiczne toalety;
 • pojazdy przyjazne dla osób niepełnosprawnych wyposażone w rozbudowany system audio wizualny, w tym w Wi-Fi;
 • pojazdy ciche w porównaniu do obecnie użytkowanego taboru, przystosowane do zwrotu energii do sieci trakcyjnej (rekuperacja).

 

System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Projekt zakłada stworzenie zintegrowanej oferty taryfowej obejmującej swoim zasięgiem bydgosko-toruński obszar metropolitalny z możliwością rozszerzenia na całe Województwo Kujawsko-Pomorskie przy uwzględnieniu funkcjonowania wielu systemów transportowych na obszarze B-TOM (kolej, komunikacja miejska i podmiejska). W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca dwuetapowego Studium Wykonalności, z którym umowa została zawarta na przełomie listopada i grudnia. W styczniu zostały przeprowadzone warsztaty dla beneficjenta i podmiotów upoważnionych, na których wykonawca przedstawił modele funkcjonowania systemów integracji taryfowej. Pierwszy etap zostanie zakończony w połowie marca 2013 roku, a następnie partnerzy projektu będą mieli 45 dni na wybór wariantu instytucjonalnego realizacji inwestycji. Drugi etap, to jest przygotowanie pełnego studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym zostanie zakończony w połowie lipca, co umożliwi złożenie wniosku aplikacyjnego do września 2013 roku. Do końca przyszłego roku planowane jest opracowanie SIWZ i OPZ wraz z ogłoszeniem przetargu na „Zakup i wdrożenie Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City”.

 

Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń

Zadania planowane do realizacji przez Gminę Miasta Toruń:

 • zad. 2. Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych
 • zad 3. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej
 • zad 7. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności.

Zadania planowane do realizacji przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. :

 • zad. 1. Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. Al. 18-stego Stycznia) do Alei Solidarności
  • zad. 4. Modernizacja systemu sterowania linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego.
  • zad. 5. Modernizacja pętli tramwajowej Motoarena.
   zad. 6. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City.
  • zad. 8. Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

Stan zaawansowania

Gmina Miasta Toruń uzyskała decyzje środowiskowe dla wszystkich planowanych zadań. Dokumentacje przetargowe są już przygotowane z czego dwie z nich zostały wysłane do Centrum Unijnych Projektów Transportowych i ekspertów JASPERS. Miasto otrzymało uwagi do dokumentacji, które zostały uwzględnione. W przypadku zadania szóstego tj. budowy węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym Toruń Miasto, przygotowano projekt umowy pomiędzy samorządem a PKP S.A. Spółka kolejowa deklaruje chęć zbycia na rzecz miasta Placu 18 stycznia (plac dworcowy), co wymaga szczegółowych uzgodnień. Obecnie jest zgoda na użytkowanie terenu do celów budowlanych w zakresie projektowania i postępowania mającego na celu uzyskanie pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.

W odniesieniu do dworca Toruń Główny przygotowano projekt porozumienia z zarządcą linii kolejowej, tj. PLK S.A. i właścicielem budynku tj. PKP S.A. regulującego kwestie związane z realizacją inwestycji. Konieczna jest jednak jeszcze weryfikacja kosztów nabycia przez Gminę Miasta Toruń placu sąsiadującego z dworcem, celem ujęcia dokładnych kwot we wniosku aplikacyjnym.

Przetarg na zakup taboru tramwajowego będzie ogłoszony w pierwszych miesiącach 2013 roku. Zawarcie umowy nastąpi w przeciągu 9 miesięcy, a dostawa pierwszych sztuk w przeciągu roku.

W dniu 31.12.2012 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych został złożony wniosek o dofinansowanie Projektu.

 

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City

Beneficjent: Miasto Bydgoszcz 

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności obszaru metropolitalnego poprzez utworzenie nowych i modernizację istniejących punktów dostępu do transportu kolejowego. W ramach zadania, Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner przedsięwzięcia jest odpowiedzialne za budowę przystanku kolejowego Bydgoszcz Błonie oraz przebudowę stacji Trzciniec w Gminie Białe Błota. Partnerami projektu są ponadto Gmina Solec Kujawski, która buduje tunel drogowy i przebudowuje teren dworca, oraz Gmina Wielka Nieszawka (budowa nowego przystanku w Cierpicach wraz z wiaduktem drogowym). 19 grudnia 2012 roku został ogłoszony przetarg na „Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”. Złożenie wniosku aplikacyjnego planowane jest na przełom sierpnia i września.

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudową  układu drogowego w Bydgoszczy

Beneficjent: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

Projekt będzie obejmował budowę nowej, dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 9,5 km wraz z trzema pętlami tramwajowymi pośrednimi, końcową pętlą tramwajową z elementami zajezdni tramwajowej i 14 parami przystanków tramwajowych.

W ramach prac wykonane zostanie 25 km pojedynczego toru o prześwicie 1000 mm. W sumie w ramach prac zostanie wykonanych również prawie 12 tys. metrów kwadratowych peronów, chodników i dojść technicznych. Projekt obejmuje także prace na 4 pętlach i 31 przystankach autobusowych, przebudowę 9 km ulic (Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa) i 11 km kanalizacji deszczowej i postawienie 250 sygnalizatorów.

Nad torami stacji Bydgoszcz Wschód trasa przebiegnie estakadą o długości 545 metrów. Perony stacji zostaną przebudowane i zadaszone w ramach projektu zintegrowanego węzła przesiadkowego. Sama stacja również zostanie przebudowana przez wykonawcę projektu - a prace dotyczą aż 3,2 km torów, 4,5 km sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i dwóch przejazdów kolejowych.

Stan realizacji:

Wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych wraz z klauzulą o natychmiastowej wykonalności zostały złożone do Wojewody i Prezydenta Miasta. W przetargu na wybór inżyniera kontraktu wybrano wykonawcę.

28 grudnia 2012 roku ogłoszono przetarg na „Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”. Termin składania ofert upływa 29 stycznia 2013 roku.

W przetargu na tabor tramwajowy, przewiduje się zakup 12 składów pięcioczłonowych. Dostawa pojazdów nastąpi w przeciągu 1,5 roku, natomiast sama płatność nastąpi po dostarczeniu ostatniej z maszyn.